Staff

Head Teacher Guy Verling
Deputy Head Teacher Jo Leech
Business Manager Yvonne Flood
Administrator Tracy Roberts

Teachers

Nursery Miss Jo Leech
Reception Mrs Beverly Hunter
Class 1 Mr Timothy Flint
Class 2 Mrs Jodie Owen
Class 3 Mr Christian Sharp                                                                                              Class 4 Miss Joscelyne Taylor
Class 5 Mrs Clare Pearce
Class 6 Miss Janet Turner & Mrs Ellen Duncan

Teaching Assistants

Nursery Liz Evans
Reception Helen Wootton
Class 1 Ange Neesham
Class 2 Julie Ward
Class 3 Alison Murphy                                                                                                    Class 4 Wendy Merrifield
Class 5 Jill Wills
Class 6 Michael Creber

SEN Teaching Assistants/ nurture room / Literacy Support

Claire Unsworth                                                                                                                Lynn Galloway
Michelle Gamble                                                                                                               Janet Richards

Kitchen Staff

Kelly Braddock
Nat Spence
Lisa Kelly
Emma Fisher                                                                                                              Rebecca Hanson

LUNCHTIME SUPERVISORS

Jan Richards                                                                                                                Michelle Gamble                                                                                                               Julie Crow                                                                                                                           Julie Burrows                                                                                                                   Claire Unsworth                                                                                                              Ann Burrows

CLEANERS

Donna Edwards                                                                                                        Natalie Spence                                                                                                                 Kayleigh Smith                                                                                                                    H Wilkinson

 

You can find out more about aspects of our school by using the links below.